ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ

Vertical Tabs

Reader
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<teiHeader>
<fileDesc>
<titleStmt>
<title>ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ</title>
<author>Γιώργος Χουλιάρας</author>
</titleStmt>
<publicationStmt>
<p>Published as an example for the Introduction module of TBE.</p>
</publicationStmt>
<sourceDesc>
<p><hi rend="it">Fast food classics</hi>,Ύψιλον,1992,σ. 12</p>
</sourceDesc>
</fileDesc>
</teiHeader>
<text>
<body>
<head>ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ</head>
<lg>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">Σε γνωρίζω</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">Σε γνωρίζω</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:right">ένα στόμα</hi>
</l>
<l>
<emph rend="it" style="text-align:center">Έλα πάλι</emph>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">η φωνή</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">Εις τους Έλληνας</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">Σαν το κύμα</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">Προχωρώντας ομιλείς</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">Δεν ακούτε;</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:center">Που σφυρίζει εις τα μαλλιά</hi>
</l>
<l>
<hi rend="it" style="text-align:right">
<name type="person">Διονύσιος Σολωμός</name>
</hi>
</l>
<l>Χρόνια το σβήνω αυτό το ποίημα</l>
</lg>
</body>
</text>
</TEI>
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Γιώργος Χουλιάρας

Published as an example for the Introduction module of TBE.

Fast food classics,Ύψιλον,1992,σ. 12

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Σε γνωρίζω Σε γνωρίζω ένα στόμα Έλα πάλι η φωνή  5 Εις τους Έλληνας Σαν το κύμα Προχωρώντας ομιλείς Δεν ακούτε; Που σφυρίζει εις τα μαλλιά  10 Διονύσιος Σολωμός Χρόνια το σβήνω αυτό το ποίημα

Toolbox

Themes:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Γιώργος Χουλιάρας

Published as an example for the Introduction module of TBE.

Fast food classics,Ύψιλον,1992,σ. 12

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΜΝΟΥ Σε γνωρίζω Σε γνωρίζω ένα στόμα Έλα πάλι η φωνή Εις τους Έλληνας Σαν το κύμα Προχωρώντας ομιλείς Δεν ακούτε; Που σφυρίζει εις τα μαλλιά Διονύσιος Σολωμός Χρόνια το σβήνω αυτό το ποίημα