Ioannes Dantiscus' Texts and Correspondence Alfonso de VALDÉS Ioannes DANTISCUS

Vertical Tabs

Reader
<?xml version="1.0"?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:id="IDL0421">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>Ioannes Dantiscus' Texts and Correspondence: Alfonso de VALDÉS Ioannes
          DANTISCUS </title>
        <editor>Anna Skolimowska et al.</editor>
      </titleStmt>
      <editionStmt>
        <edition>
          <date>2010-2014</date>
        </edition>
      </editionStmt>
      <publicationStmt>
        <p>Transcribed from manuscript, collated with primary sources; critical apparatus
          and commentary.</p>
        <p>Working draft, please refer to http://dantiscus.al.uw.edu.pl for current
          version.</p>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <msDesc>
          <msIdentifier/>
          <history>
            <origin>
              <date notBefore="1529-01-16" notAfter="1529-01-16"/>
            </origin>
          </history>
        </msDesc>

        <listPerson>
          <person xml:id="PPe59" role="sender"><persName>Alfonso de VALDÉS</persName></person><person xml:id="PPe1" role="addressee"><persName>Ioannes DANTISCUS</persName></person>
        </listPerson>

        <listPlace>
          <place type="from" xml:id="Pl46">
            <placeName>Toledo</placeName>
          </place>

        </listPlace>

      </sourceDesc>
    </fileDesc>
    <profileDesc>
      <langUsage>
        <language ident="la">Latin</language>
      </langUsage>
    </profileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <div type="salutation">
        <p>
          <pb xml:id="F17985_000_IDL421BK_222No50p192.jpg" facs="17985_000_IDL421BK_222No50p192.jpg" n="BK 222, No. 50, p. 192"/>
        </p>
        <p> Salutem plurimam. </p>
      </div>

      <div type="main_content">
        <p>
          <span type="incipit"> Quasi quisquam me magis a caeremoniis abhorreat</span>,
          ita te apud me purgare voluisti, quod insalutato hospite abieris, immo eo in
          genere (ut ingenue fatear) nihil mihi gratius facere potuisti, quare absint
          omnino a nobis hae vulgares caeremoniae, cum nihil minus professioni nostrae
          correspondeat, quam <choice>
            <corr type="lemma">vulgus</corr>
            <sic>vulgum</sic>
          </choice> sequi. Quod tantum de me tibi polliceris <pb
            xml:id="F17985_000_IDL421BK_222No50p193.jpg" facs="17985_000_IDL421BK_222No50p193.jpg" n="BK 222, No. 50, p. 193"/>
          quodque hunc animum exploratum habes, vehementer gaudeo atque ita gaudeo, ut
          huic laetitiae nihil addi posse videatur. De te tantum mihi persuasi, ut non
          minus a te, quam ab ipso, qui me genuit, patre, me amari sciam; verum de his
          satis. </p>
        <p>
          <ref type="poem" target="175">Epigramma</ref>, quod ad <name type="person"
            ref="Pe1168">Lalemantum</name> mihi misisti, non mihi solum, sed amicis
          omnibus placuit. Utque tibi, quemadmodum iubes, historiam narrem: accusatus est
          hic bonus vir, primum quod secreta <rs type="person" ref="persons.xml#Pe30">caesaris</rs>
          <name type="person" ref="persons.xml#Pe1096">Gallis</name> prodiderit, deinde quod privilegium
          caesaris vitiaverit nonnullis verbis mutatis, atque huiusmodi alia ultimo
          supplicio digna patravit. Ille prius constantissime negabat fere omnia, deinde
          vero, postquam accessit praetor <name type="person" ref="persons.xml#Pe1172"><choice>
              <corr type="lemma">Ronquiglus</corr>
              <sic>Ponguiglus</sic>
            </choice></name>, aliqua fatetur, alia negat, veluti proditionem, quae vix
          probari poterit; iam in hoc <app>
            <lem wit="2">res pendet</lem>
            <rdg wit="1">respondet</rdg>
          </app>, an omissa proditione ob alia flagitia debeat poenas dare et quas. Non
          desunt illi fautores et amici, qui hominem quo iure quaque iniuria liberare
          student, non quod illi bene velint, sed multos diversa trahunt studia. Attamen
          vix credo hominem evasurum. Legebam nuper vitam <name type="person" ref="persons.xml#Pe1859"
            >Alexandri Severi</name> imperatoris in eaque inveni <name type="person"
            ref="Pe1169">Turinum</name> quendam fumi venditorem fumo necatum. Cuius <name
            type="person" ref="persons.xml#Pe1169">Turini</name> vitia si sceleribus <name
            type="person" ref="persons.xml#Pe1168">Lalemanti</name> conferas, nihil vidisti similius,
          nisi quod hic noster aliis pessimis artibus Turinum superavit atque etiam <name
            type="person" ref="persons.xml#Pe1171"><choice>
              <corr type="lemma">Zoticum</corr>
              <sic>Zolirum</sic>
            </choice></name>, fumi venditorem apud <name type="person" ref="persons.xml#Pe1860"
            >Heliogabalum</name> imperatorem. Hos <name type="person" ref="persons.xml#Pe1169"
            >Turinum</name> et <name type="person" ref="persons.xml#Pe1171"><choice>
              <corr type="lemma">Zoticum</corr>
              <sic>Zolirum</sic>
            </choice></name>
          <rs type="person" ref="persons.xml#Pe561">Erasmus</rs> in <cit>
            <quote>adagiis</quote>
            <bibl corresp="1818"/>
          </cit> celebravit, quibus ego <name type="person" ref="persons.xml#Pe1168"><app>
              <lem wit="1">Lalamantum</lem>
              <rdg wit="2">Lalemantum</rdg>
            </app></name> addidi, ut haberemus tantae pestis triumviratum, et
          quemadmodum Turinus fumo <app>
            <lem wit="1">necatus</lem>
            <rdg wit="2">necatus necatus</rdg>
          </app> est, quod <app>
            <lem wit="1">fumos</lem>
            <rdg wit="2">mos</rdg>
          </app> vendiderit, ita noster Lalemantus proditionis fumo traduci meruit,
          etiamsi nihil <app>
            <lem wit="1">prodiderit</lem>
            <rdg wit="2">proderit</rdg>
          </app>. De hac peste plura scribam. Nunc scribendum erit <ref type="poem"
            target="161">epitaphium</ref>, ni tu etiam viventem eo honore dignum
          iudicaveris. </p>
        <p>
          <rs type="person" ref="persons.xml#Pe23">Cancellarius</rs> rediit ante festum Epiphaniae.
            <name type="place" key="590">Italia</name> silet, hoc est nihil ab ea parte
          habemus novi neque ab alia etiam. <rs type="person" ref="persons.xml#Pe30">Caesar</rs> in ea
          sententia perstat, ut proximo vere ad <name type="place" key="590"
            >Italiam</name> transeat, idque refragantibus ac repugnantibus suis fere
          omnibus. Ego autem quid dicam, nescio, nisi quod <cit>
            <quote>cor regis in manu Dei</quote>
            <bibl corresp="1819"><seg type="quote"><quote>sicut divisiones aquarum ita
                  cor regis in manu Domini quocumque voluerit inclinabit
                  illud</quote></seg></bibl>
          </cit> est. Fata viam invenient nosque interea veluti e speculo rerum exitum, si
          tamen umquam <pb xml:id="F17985_000_IDL421BK_222No50p194.jpg" facs="17985_000_IDL421BK_222No50p194.jpg"
            n="BK 222, No. 50, p. 194"/>
          <choice>
            <corr type="lemma">futurus</corr>
            <sic>futurum</sic>
          </choice> est, spectabimus, utpote quibus animus datus est ab his fluctibus
          liber. </p>
        <p> Quod de <name type="person" ref="persons.xml#Pe1096">Gallis</name> excussum est, en tibi
          mitto. Quod vero ego scripsi, neque excussum neque typographo adhuc commissum
          est, voluit enim caesar rem videre neque adhuc, quid sibi decretum sit, aperuit.
          Ego autem sileo, nihil hinc praeter invidiam venaturus. Meus dialogus dormit
          neque in lucem prodire audet, neque supremam illi manum imposui. Habebis eum
          fortassis, antequam discedas. Exspecto avidissime a te Pasquillum et alia, quae
          scribis, non enim, ni tua sint, mihi poterunt non esse gratissima. Salutat te
          totum collegium amicorum, quod tuis <ref type="letter" target="6775"
            >litteris</ref> mirum in modum exhilarasti, et praesertim dominus <rs
            type="person" ref="persons.xml#Pe1156" cert="uncertain">regens</rs><anchor xml:id="A1"/>,
            <name type="person" ref="persons.xml#Pe1183"><expan>A<ex>ntonius</ex></expan>
            Longus</name>, frater meus <rs type="person" ref="persons.xml#Pe1184">Iacobus</rs>, quos
          per me salvere voluisti, nec non <rs type="person" ref="persons.xml#Pe1185" cert="uncertain"
            >Suares</rs> noster, qui tot tibi mittit salutes, quot ipse prae manibus
          habet aegrotos. Tu vicissim <name type="person" ref="persons.xml#Pe196"><choice>
              <corr type="lemma">dominae Isabellae</corr>
              <sic>dominam Isabellam</sic>
            </choice></name>
          <choice>
            <corr type="lemma">plurimum</corr>
            <sic>plurimam</sic>
          </choice> meis verbis salutem <app>
            <lem wit="2">imperti</lem>
            <rdg wit="1">impeti</rdg>
          </app> una cum <rs type="person" ref="persons.xml#Pe331 2057">prole</rs>, quibus si quid mea
          opera opus est, facilius impetrabis, quam petes. Dignitatis tibi a <rs
            type="person" ref="persons.xml#Pe30">caesare</rs> commissae testimonium ad te mitto. Scio
          te huiusmodi ambitionis insignia non morari, sed quid facias? Quando inter
          caecos videndum est, oportet interdum caecitatem simulare. Si quid in eo
          desiderabis, remittito et <choice>
            <corr type="lemma">fiet</corr>
            <sic>faciet</sic>
          </choice>
          <app>
            <lem wit="2">statim</lem>
            <rdg wit="1">statem</rdg>
          </app>, quod petes. </p>
        <p> Vale.</p>
      </div>
      <div type="datum">
        <p><name type="place" key="46">Toleti</name>, die <app>
            <lem wit="1">XVI</lem>
            <rdg wit="2">decima sexta</rdg>
          </app> Ianuarii <app>
            <lem wit="1">1529</lem>
            <rdg wit="2">millesimo quingentesimo vigesimo nono</rdg>
          </app>. </p>
      </div>
      <div type="signature">
        <p> Tuus, quicquid est, <name type="person" ref="persons.xml#Pe59">Valdesius</name>
          
          <name type="person" ref="#PPe59">Valdesius</name>
        </p>
      </div>
    </body>
    <back>
      <div type="notes">
        <note place="commentary" n="1" target="a1"> Sigismondo Loffredo was mentioned by
          Dantiscus in the letter to the Emperor Charles V, <ref type="letter"
            target="3807">IDL 3807</ref>: <hi rend="i">Sigismundo de Lofredo regente de
            Nápoles</hi></note>
      </div>
    </back>
  </text>
</TEI>
Ioannes Dantiscus' Texts and Correspondence: Alfonso de VALDÉS Ioannes DANTISCUS Anna Skolimowska et al. 2010-2014

Transcribed from manuscript, collated with primary sources; critical apparatus and commentary.

Working draft, please refer to http://dantiscus.al.uw.edu.pl for current version.

Latin

view page image(s)

Salutem plurimam.

Quasi quisquam me magis a caeremoniis abhorreat, ita te apud me purgare voluisti, quod insalutato hospite abieris, immo eo in genere (ut ingenue fatear) nihil mihi gratius facere potuisti, quare absint omnino a nobis hae vulgares caeremoniae, cum nihil minus professioni nostrae correspondeat, quam vulgus vulgum sequi. Quod tantum de me tibi polliceris view page image(s) quodque hunc animum exploratum habes, vehementer gaudeo atque ita gaudeo, ut huic laetitiae nihil addi posse videatur. De te tantum mihi persuasi, ut non minus a te, quam ab ipso, qui me genuit, patre, me amari sciam; verum de his satis.

Epigramma, quod ad Lalemantum mihi misisti, non mihi solum, sed amicis omnibus placuit. Utque tibi, quemadmodum iubes, historiam narrem: accusatus est hic bonus vir, primum quod secreta caesaris Gallis prodiderit, deinde quod privilegium caesaris vitiaverit nonnullis verbis mutatis, atque huiusmodi alia ultimo supplicio digna patravit. Ille prius constantissime negabat fere omnia, deinde vero, postquam accessit praetor Ronquiglus Ponguiglus , aliqua fatetur, alia negat, veluti proditionem, quae vix probari poterit; iam in hoc res pendet respondet , an omissa proditione ob alia flagitia debeat poenas dare et quas. Non desunt illi fautores et amici, qui hominem quo iure quaque iniuria liberare student, non quod illi bene velint, sed multos diversa trahunt studia. Attamen vix credo hominem evasurum. Legebam nuper vitam Alexandri Severi imperatoris in eaque inveni Turinum quendam fumi venditorem fumo necatum. Cuius Turini vitia si sceleribus Lalemanti conferas, nihil vidisti similius, nisi quod hic noster aliis pessimis artibus Turinum superavit atque etiam Zoticum Zolirum , fumi venditorem apud Heliogabalum imperatorem. Hos Turinum et Zoticum Zolirum Erasmus in adagiis celebravit, quibus ego Lalamantum Lalemantum addidi, ut haberemus tantae pestis triumviratum, et quemadmodum Turinus fumo necatus necatus necatus est, quod fumos mos vendiderit, ita noster Lalemantus proditionis fumo traduci meruit, etiamsi nihil prodiderit proderit . De hac peste plura scribam. Nunc scribendum erit epitaphium, ni tu etiam viventem eo honore dignum iudicaveris.

Cancellarius rediit ante festum Epiphaniae. Italia silet, hoc est nihil ab ea parte habemus novi neque ab alia etiam. Caesar in ea sententia perstat, ut proximo vere ad Italiam transeat, idque refragantibus ac repugnantibus suis fere omnibus. Ego autem quid dicam, nescio, nisi quod cor regis in manu Dei sicut divisiones aquarum ita cor regis in manu Domini quocumque voluerit inclinabit illud est. Fata viam invenient nosque interea veluti e speculo rerum exitum, si tamen umquam view page image(s) futurus futurum est, spectabimus, utpote quibus animus datus est ab his fluctibus liber.

Quod de Gallis excussum est, en tibi mitto. Quod vero ego scripsi, neque excussum neque typographo adhuc commissum est, voluit enim caesar rem videre neque adhuc, quid sibi decretum sit, aperuit. Ego autem sileo, nihil hinc praeter invidiam venaturus. Meus dialogus dormit neque in lucem prodire audet, neque supremam illi manum imposui. Habebis eum fortassis, antequam discedas. Exspecto avidissime a te Pasquillum et alia, quae scribis, non enim, ni tua sint, mihi poterunt non esse gratissima. Salutat te totum collegium amicorum, quod tuis litteris mirum in modum exhilarasti, et praesertim dominus regens , Antonius Longus, frater meus Iacobus, quos per me salvere voluisti, nec non Suares noster, qui tot tibi mittit salutes, quot ipse prae manibus habet aegrotos. Tu vicissim dominae Isabellae dominam Isabellam plurimum plurimam meis verbis salutem imperti impeti una cum prole, quibus si quid mea opera opus est, facilius impetrabis, quam petes. Dignitatis tibi a caesare commissae testimonium ad te mitto. Scio te huiusmodi ambitionis insignia non morari, sed quid facias? Quando inter caecos videndum est, oportet interdum caecitatem simulare. Si quid in eo desiderabis, remittito et fiet faciet statim statem , quod petes.

Vale.

Toleti, die XVI decima sexta Ianuarii 1529 millesimo quingentesimo vigesimo nono .

Tuus, quicquid est, Valdesius Valdesius

1 Sigismondo Loffredo was mentioned by Dantiscus in the letter to the Emperor Charles V, IDL 3807: Sigismundo de Lofredo regente de Nápoles

VERCONIUS Turinus

Zoticus

VARIUS Avitus Bassianus

VALDÉS Diego de

XUÁREZ

DANTISCA Juana

VALDÉS Alfonso de

Alfonso de VALDÉS

Toolbox

Themes:

Ioannes Dantiscus' Texts and Correspondence: Alfonso de VALDÉS Ioannes DANTISCUS Anna Skolimowska et al. 2010-2014

Transcribed from manuscript, collated with primary sources; critical apparatus and commentary.

Working draft, please refer to http://dantiscus.al.uw.edu.pl for current version.

Alfonso de VALDÉS Ioannes DANTISCUS Toledo
Latin

Salutem plurimam.

Quasi quisquam me magis a caeremoniis abhorreat, ita te apud me purgare voluisti, quod insalutato hospite abieris, immo eo in genere (ut ingenue fatear) nihil mihi gratius facere potuisti, quare absint omnino a nobis hae vulgares caeremoniae, cum nihil minus professioni nostrae correspondeat, quam vulgus vulgum sequi. Quod tantum de me tibi polliceris quodque hunc animum exploratum habes, vehementer gaudeo atque ita gaudeo, ut huic laetitiae nihil addi posse videatur. De te tantum mihi persuasi, ut non minus a te, quam ab ipso, qui me genuit, patre, me amari sciam; verum de his satis.

Epigramma, quod ad Lalemantum mihi misisti, non mihi solum, sed amicis omnibus placuit. Utque tibi, quemadmodum iubes, historiam narrem: accusatus est hic bonus vir, primum quod secreta caesaris Gallis prodiderit, deinde quod privilegium caesaris vitiaverit nonnullis verbis mutatis, atque huiusmodi alia ultimo supplicio digna patravit. Ille prius constantissime negabat fere omnia, deinde vero, postquam accessit praetor Ronquiglus Ponguiglus , aliqua fatetur, alia negat, veluti proditionem, quae vix probari poterit; iam in hoc res pendet respondet , an omissa proditione ob alia flagitia debeat poenas dare et quas. Non desunt illi fautores et amici, qui hominem quo iure quaque iniuria liberare student, non quod illi bene velint, sed multos diversa trahunt studia. Attamen vix credo hominem evasurum. Legebam nuper vitam Alexandri Severi imperatoris in eaque inveni Turinum quendam fumi venditorem fumo necatum. Cuius Turini vitia si sceleribus Lalemanti conferas, nihil vidisti similius, nisi quod hic noster aliis pessimis artibus Turinum superavit atque etiam Zoticum Zolirum , fumi venditorem apud Heliogabalum imperatorem. Hos Turinum et Zoticum Zolirum Erasmus in adagiis celebravit, quibus ego Lalamantum Lalemantum addidi, ut haberemus tantae pestis triumviratum, et quemadmodum Turinus fumo necatus necatus necatus est, quod fumos mos vendiderit, ita noster Lalemantus proditionis fumo traduci meruit, etiamsi nihil prodiderit proderit . De hac peste plura scribam. Nunc scribendum erit epitaphium, ni tu etiam viventem eo honore dignum iudicaveris.

Cancellarius rediit ante festum Epiphaniae. Italia silet, hoc est nihil ab ea parte habemus novi neque ab alia etiam. Caesar in ea sententia perstat, ut proximo vere ad Italiam transeat, idque refragantibus ac repugnantibus suis fere omnibus. Ego autem quid dicam, nescio, nisi quod cor regis in manu Dei sicut divisiones aquarum ita cor regis in manu Domini quocumque voluerit inclinabit illud est. Fata viam invenient nosque interea veluti e speculo rerum exitum, si tamen umquam futurus futurum est, spectabimus, utpote quibus animus datus est ab his fluctibus liber.

Quod de Gallis excussum est, en tibi mitto. Quod vero ego scripsi, neque excussum neque typographo adhuc commissum est, voluit enim caesar rem videre neque adhuc, quid sibi decretum sit, aperuit. Ego autem sileo, nihil hinc praeter invidiam venaturus. Meus dialogus dormit neque in lucem prodire audet, neque supremam illi manum imposui. Habebis eum fortassis, antequam discedas. Exspecto avidissime a te Pasquillum et alia, quae scribis, non enim, ni tua sint, mihi poterunt non esse gratissima. Salutat te totum collegium amicorum, quod tuis litteris mirum in modum exhilarasti, et praesertim dominus regens , Antonius Longus, frater meus Iacobus, quos per me salvere voluisti, nec non Suares noster, qui tot tibi mittit salutes, quot ipse prae manibus habet aegrotos. Tu vicissim dominae Isabellae dominam Isabellam plurimum plurimam meis verbis salutem imperti impeti una cum prole, quibus si quid mea opera opus est, facilius impetrabis, quam petes. Dignitatis tibi a caesare commissae testimonium ad te mitto. Scio te huiusmodi ambitionis insignia non morari, sed quid facias? Quando inter caecos videndum est, oportet interdum caecitatem simulare. Si quid in eo desiderabis, remittito et fiet faciet statim statem , quod petes.

Vale.

Toleti, die XVI decima sexta Ianuarii 1529 millesimo quingentesimo vigesimo nono .

Tuus, quicquid est, Valdesius Valdesius

Sigismondo Loffredo was mentioned by Dantiscus in the letter to the Emperor Charles V, IDL 3807: Sigismundo de Lofredo regente de Nápoles